standard-title Cenník

Cenník

Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia Kód Priama platba Hradí pacient
Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie D01 50 28
Preventívna stomatologická prehliadka D02 25 0
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie D05 50 18
Preventívna pedostomatologická prehliadka D06 25 0
Konzultačné vyšetrenie na základe písomnej žiadosti iného lekára s písomnou správou zameranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonu je aj zhodnotenie pomocných vyšetrení. (fokusy)
Písomná správa lekára inému lekárovi v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, regresné hlásenie, hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej dokumentácie. V rámci jednej návštevy možno vykázať len raz. Výkon je nezlučiteľný s výkonom D03 a D11.
Písanie správy v cudzom jazyku 51 39
Zahŕňa preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity je súčasťou výkonu. Pri neodkladnom ošetrení sa uhrádza iba raz na V20 12 8
Výkon prvej pomoci obsahujúci trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene, alebo odstránenie koreňovej výplne a ošetrenie frakturovaného zuba. Pri konkrétnom zube sa uhrádza len raz. Výkony V 20 a V 31 nemožno vykazovať súčasne na tom istom zube. V31 17 10
Akútne vyšetrenie D11 20 7
Ošetrenie diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medikamentóznymi
prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie marginálnej gingívy po nešetrnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii.Uhrádza sa maximálne do piatich návštev. Viackrát iba v odôvodnených prípadoch. P07 17 13
RVG D52 10 8
OPG D54 30 15
CD plus foto 2 2
CT – 3D snímok 100 100
Injekčná anestézia A02 13 10
Odstránenie zubného kameňa – 45 min N03 45 33
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna flouridácia N11 25 21
Pieskovanie (AIR FLOW) 17 15
Pečatenie zubov N30 17 17
Bielenie ZOOM 280 270
Bielenie BEYOND 210 200
Impregnácia, Ošetrenie citlivých zubných plôšok V16 18 18
Záchovná stomatológia Kód Priama platba Hradí pacient
1-plôšková amalgámová výplň + leštenie V01 26 19
2-plôšková amalgámová výplň + leštenie V02 45 29
3-plôšková amalgámová výplň + leštenie V03 54 34
1-plôšková fotokompozitná (biela) výplň V05 35 28
2-plôšková fotokompozitná (biela) výplň V06 54 38
3-plôšková fotokompozitná (biela) výplň V07 66 46
Endodontické ošetrenie 1-koreňového zuba V41 72 50
Reendodontické ošetrenie 1-koreňového zuba V41 86 60
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba (2 a 3 kanáliky) V42 126 81
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba (2 a 3 kanáliky) V42 150 97
Chirurgická stomatológia Kód Priama platba Hradí pacient
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalv. chirurgie – výkon obsahuje konzultáciu a kontrolu indikácie ku danému výkonu a doteraz poskytnutého prísl. ošetrenia E60 10 7
Gingivectomia P23 15 10
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa E01 14 10
Extrakcia trvalého 1-koreňového zuba E11 23 16
Extrakcia viackoreňového zuba E12 32 21
Sutúra extrakčnej rany E14 17 13

 

Cenník v €, platný od 01. 03. 2015
 

Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii.
Príplatok sa môže vykazovať k C 51,E14, E 22, E 34, E 40, P 09 , P 23, P 32 a P 33. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom. Ak sa P65 50 28
poskytnú tomu istému pacientovi súčasne viaceré výkony, môže sa príplatok vykázať iba raz. Príplatok sa nemôže vykazovať,
ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej nemocničnej.
Chirurgická extrakcia zuba .Plánovaný výkon na odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov E22 84 54
alebo jeho častí osteotómiou. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí .Výkon obsahuje extrakciu trvalého E21 69 50
alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov, s prípadným odklopením mukoperiostálneho laloka s
alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou.
Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí – molárna oblasť E21 75 56
Hemiextrakcia E47 50 35
Primárna plastika, oroantrálna komunikácia- vestibuloplastika C51 126 81
Prehĺbenie vestibula v oblasti 3 zubov P09 117 73
Resekcia koreňového hrotu E40 109 72
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu E42 50 39
Chirurgická revízia rany .Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy. Výkony E E63 20 11
51, E 61 a E 63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi E 01, E 11, E14, E 12, E 21, E 22 a E 31 na tom istom zube.(Alvogyl)
Dekapsulácia zuba .Uvolnenie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív. Výkon nemožno E31 17 11
vykazovať súčasne s výkonom C 07.
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti, výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba C07 24 20
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu výkon obsahuje incíziu, evakuáciu, toaletu a drenáž C41 34 25
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie. Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, E61 10 5
prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny alebo odstránenie stehov.
Zastavenie poextrakčného krvácania ,Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúrou extrakčnej rany E51 50 40
Frenulektómia P08 67 37
Protetická stomatológia Kód Priama Hradí
platba pacient
Korunka – CEREC – e max 350 300
Korunka – CEREC – IPS Empress CAD, VITA BLOCS 300 250
Kovokeramický mostík (jeden člen) 220 200
Inceramová korunka 300 250
Zirkonová korunka 380 300
1x sklenený čap 60 50
2x sklenený čap 70 60
3x sklenený čap 75 70
Čapová nadstavba 1-koreňového zuba 50 40
Čapová nadstavba viackoreňového zuba 55 50
Provizórna korunka (živicová) 25 20
Keramická inlay, onlay (polokorunka) CERES – e Max CAD 350 300
Celková snímateľná náhrada (od) 500 300
Čiastočná snímateľná náhrada 500 300
Protetické Stiahnutie mostíka – 1 korunka F63 20 11
Konzultácia a vysvetľovanie pacientovi za každých začatých 10 minút, Parodontologická, Implantologická a Protetická 20 17
konzultácia – výkon obsahuje konzultáciu a kontrolu indikácie k danému a doteraz poskytnutého príslušného ošetrenia
Implantát Ankylos 600 600
Nadstavba na implantát (od) 300 300
Korunka na implantát (od) 350 350
Ošetrenie bezvládnych 25%
Ošetrenie po ordinačných hodinách bez objednania po 15:00 25%
Príplatok za voľné dni a sviatok 100%
Príplatok za okamžité vystavenie posudku, návrhu, nálezu 50%
Príplatok za vyžiadanie výkonu navyše 25%
Príplatok za nedodržanie objednávacieho termínu 30 20

Aktuálny cenník vo formáte PDF
Cenník v €, platný od 01. 03. 2015